Nieuws

17.12.2012 - Kosten voor huwelijksfeest aftrekbaar?
Op het eerste zicht lijkt het vanzelfsprekend dat u kosten voor een feest in uw privésfeer niet kan aftrekken van uw belastbare inkomsten. Deze kosten hebben immers geen beroepskarakter. Of toch wel? We zetten de pro’s en contra’s op een rijtje.
Lees meer
15.12.2012 - Corporate Governance Code: Vuistregel voor de (her)benoeming van de externe auditor
In de Belgische Corporate Governance Code vindt u regels die bepalen hoe vennootschappen worden bestuurd en gecontroleerd. Deze Code voor beursgenoteerde vennootschappen kan ook dienst doen als referentiekader voor andere vennootschappen. De 'vuistregel voor de procedure van herbenoeming van de externe auditor ter garantie van een kwaliteitsvolle en transparante audit' van de Commissie Corporate Governance ondersteunt de toepassing van de bepaling over de benoemingsprocedure van de commissaris. Dit is een belangrijke stap die garandeert dat het werk van de externe auditor ook wordt beoordeeld op basis van andere criteria dan louter het honorarium.
Lees meer
12.12.2012 - Nieuwe loongrenzen vanaf 1 januari 2013
In de Wet op de arbeidsovereenkomsten vindt u loonbedragen die een invloed hebben op de duur van opzeggingstermijnen en de geldigheid van verschillende bedingen in het arbeidscontract. De loongrenzen worden jaarlijks geïndexeerd op 1 januari.
Lees meer
06.12.2012 - Btw en het uitreiken van facturen
Het btw-landschap werd de laatste tijd grondig hertekend. In een vorig bericht melden we al de komst van het systeem van de geregistreerde kassa voor de horeca (die uiteindelijk pas vanaf 2014 zijn intrede zal doen). Ook inzake facturatie staat er echter een (r)evolutie op stapel. Hoog tijd dus om die nieuwigheden te belichten.
Lees meer
03.12.2012 - Begroting 2013: nog meer nieuwigheden in de roerende voorheffing en enkele andere fiscale maatregelen
Op 20 november 2012 heeft de regering de begroting 2013 voorgesteld. Ook nu staan er weer een heleboel fiscale maatregelen in. De voorgestelde btw-verhoging is er niet bij, maar aan de roerende voorheffing worden wel weer wijzigingen aangebracht. We bespreken de wijzigingen inzake de roerende voorheffing en overlopen daarnaast de andere nieuwe maatregelen in vogelvlucht.
Lees meer
01.12.2012 - Vlaamse ecologiepremie: limitatieve technologieënlijst aangepast
Subsidies voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest zijn sinds februari 2011 alleen nog mogelijk als de technologieën zijn opgenomen op een ‘limitatieve technologieënlijst’ (LTL-lijst). Vlaanderen schrapt nu 13 energiebesparende technologieën van die lijst. De nieuwe LTL-lijst met 158 technologieën die recht geven op een ecologiepremie, wordt toegepast sinds 16 oktober ll.
Lees meer
31.08.2012 - Het verdelingsrecht: de zogenaamde ‘miserietaks’ toegelicht
Na veel discussie werden in het Vlaams parlement de nieuwe regels inzake het ‘verdelingsrecht’ goedgekeurd. Het tarief van deze belasting gaat omhoog van 1% naar 2,5%. Gelukkig worden er wel enkele sociale correcties aangebracht. In de komende paragrafen bekijken we de nieuwe Vlaamse regels van naderbij.
Lees meer
27.08.2012 - Regelgeving extralegale pensioenen gewijzigd
De wettelijke pensioenleeftijd wordt vanaf 2016 verhoogd tot 62 jaar. Hierbij aansluitend wordt ook de fiscale behandeling van extralegale pensioenen gewijzigd. We gidsen u graag door dit ingewikkelde doolhof.
Lees meer
24.08.2012 - Hof van Justitie over het doel van jaarlijkse vakantie bij ziekte
Niemand is graag ziek en zeker niet tijdens zijn vakantie. Maar alleen als u ziek wordt voor de start van uw vakantie, mag u de ziektedagen die overlappen met uw vakantiedagen nadien opnemen. Het Europees Hof van Justitie ziet dat anders. In een arrest van 21 juni 2012 bepaalt het Hof dat een werknemer die ziek wordt tijdens zijn vakantieperiode, het recht heeft die vakantiedagen later op te nemen. Wat zijn de gevolgen van deze uitspraak voor België?
Lees meer
21.08.2012 - Een nieuw vakantierecht dankzij Europa: de “aanvullende vakantie”
Goed nieuws voor alle beginnende en hervattende werknemers. Ook wie pas aan de slag gaat of na een lange onderbreking opnieuw begint te werken, heeft recht op vakantie en op vakantiegeld. Het nieuwe systeem van “aanvullende vakantie” is voor de eerst maal van toepassing op de vakantie die in 2012 wordt opgenomen en vult het gewone vakantiestelsel aan.
Lees meer
19.08.2012 - Nieuw in de aangifte vennootschapsbelasting
Ook de aangifte in de vennootschapsbelasting gebeurt meer en meer online, via Biztax. Wie BizTax gebruikt heeft nog tot eind september om zijn aangifte in te dienen. Zoals elk jaar werd er ook dit jaar weer heel wat aan de aangifte gesleuteld. We geven u graag wat meer uitleg bij de belangrijkste nieuwigheden.
Lees meer
16.08.2012 - Taxatie volgens tekenen en indiciën
Wanneer u een uitgavenpatroon heeft dat niet overeenkomt met de graad van gegoedheid die blijkt uit uw aangegeven inkomsten, kan u belast worden op basis van tekenen en indiciën. Hoe zit dat eigenlijk precies?
Lees meer
13.08.2012 - Betaald educatief verlof voor schooljaar 2012-2013 uitgebreid voor opleidingen tot knelpuntberoepen
Vanaf dit schooljaar hebben uw werknemers in bepaalde gevallen recht op 180 uren betaald educatief verlof voor opleidingen tot een knelpuntberoep. Ook voor opleidingen die leiden naar een eerste diploma of getuigschrift hoger secundair onderwijs mogen ze op het werk afwezig zijn met behoud van hun loon. U heeft recht op een forfaitaire terugbetaling door de overheid.
Lees meer
10.08.2012 - Crowdfunding: aanvullende of alternatieve financiering voor uw onderneming
De laatste maanden worden in België meer initiatieven rond “crowdfunding” gelanceerd. Wil u ook een crowdfunding-initiatief opzetten of geld investeren via crowdfunding? De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) heeft op haar website een mededeling over crowdfunding gepubliceerd. Promotoren van crowdfundingprojecten moeten zo wegwijs raken in de verschillende financiële wetgevingen. Consumenten worden op de mogelijke risico’s gewezen.
Lees meer
06.08.2012 - Successierechten: Nieuwe notificatieprocedure voor fiscale schulden bij overlijden
Vanaf 1 juli 2012 moeten notarissen en ontvangers van successierechten bij de opmaak van een akte of attest van erfopvolging dit aan de fiscus laten weten. De fiscus stuurt vervolgens een kennisgeving waarin staat of er nog belastingschulden openstaan op naam van de overledene. Pas nadat u de openstaande belastingschulden betaalt, zal u het geld van uw erfenis krijgen.
Lees meer
02.08.2012 - Successie- en registratierechten na de nieuwe antimisbruikbepaling
In een vorige bijdrage gingen we al dieper in op de gesplitste aankoop van blote eigendom en vruchtgebruik. We stelden daarbij de vraag welk standpunt de administratie zou innemen. In een circulaire van 19 juli heeft de administratie haar interpretatie van fiscaal misbruik in registratie- en successierechten uit de doeken gedaan.
Lees meer
31.07.2012 - Waarom kiezen voor leasing?
Grote investeringen gepland? Dat bent u zeker op de hoogte van de vele wijzen waarop u deze kan financieren: aankoop met eigen middelen, een kredietovereenkomst afsluiten met een financiële instelling, een operationele of financiële lease aangaan. Waarom zou u als ondernemer uit al die mogelijkheden voor ‘leasing’ kiezen? In de volgende paragrafen zetten we een aantal voordelen op een rijtje.
Lees meer
26.07.2012 - Kosten fiscaal advies aftrekbaar?
Zijn de kosten die u maakt voor het nakomen van uw fiscale verplichtingen aftrekbare beroepskosten ? Het antwoord is niet eenduidig.
Lees meer
23.07.2012 - Ombudsman van de Verzekeringen stelt rapport 2011 voor met tips
Eind april stelde de Ombudsman van de Verzekeringen zijn rapport voor 2011 voor. In totaal ontving de Ombudsdienst 4.096 klachten, een toename van 8% tegenover 2010. De stijging is het gevolg van de uitzonderlijke weersomstandigheden tijdens het tweede semester van 2010 en begin 2011, die talrijke schadegevallen veroorzaakte. Daarnaast werd het aantal klachten ook beïnvloed door maatregelen van de verzekeringsondernemingen om de gevolgen van de economische crisis te bestrijden.
Lees meer
20.07.2012 - Ouderschapsverlof voortaan vier maanden
Vanaf 1 juni 2012 is de duur van het ouderschapsverlof uitgebreid van drie naar vier maanden. Wil u deze bijkomende maand ouderschapsverlof opnemen, dan moet u voldoen aan de gewone voorwaarden die gelden voor ouderschapsverlof. U mag voortaan ook een aangepaste arbeidsregeling of werkrooster aanvragen voor maximum zes maanden volgend op je ouderschapsverlof. Beide nieuwigheden vloeien voort uit een Europese richtlijn van 8 maart 2012.
Lees meer
17.07.2012 - Leeftijdspiramide gaat rol spelen bij collectief ontslag
Collectief ontslag zal niet langer vooral de oudere of duurdere medewerkers treffen. Wil u overgaan tot collectief ontslag, dan moet u rekening houden met een leeftijdspiramide in uw onderneming. De ontslagen werknemers moeten evenredig worden verdeeld over drie leeftijdsgroepen.
Lees meer
15.07.2012 - Successie- en registratierechten: kan een gesplitste aankoop vruchtgebruik en blote eigendom nog?
Als u samen met uw kinderen een onroerend goed wil kopen, kan u dat bijvoorbeeld doen via een gesplitste aankoop. De fameuze nieuwe antimisbruikbepaling, die nu ook van toepassing is in de successierechten, zou echter wel eens roet in het eten kunnen gooien. We lichten toe.
Lees meer
12.07.2012 - Werken in het buitenland: de fiscale gevolgen in een notendop
Als u woont in België, maar werkt in een ander land, loopt u het risico tweemaal belastingen te moeten betalen op hetzelfde inkomen. Een eerste keer in België, omdat hier het ‘wereldwijd inkomen’ van alle Belgische rijksinwoners wordt belast. Een tweede maal in het land waar u werkt, omdat de meeste landen eveneens het inkomen belasten dat op hun grondgebied wordt verdiend, ongeacht of de genieter er woont of niet.
Lees meer
09.07.2012 - Waarom geen investeringsreserve aanleggen?
Ondernemingen kunnen sinds aanslagjaar 2004 belastingvrij een investeringsreserve aanleggen. Met deze maatregel wil de overheid de zelffinanciering van vennootschappen aanmoedigen. Na de invoering van de ‘notionele interestaftrek’ nam het succes van de investeringsreserve af. Toch blijft het voor kleine vennootschappen een interessante optie. Om er van te kunnen genieten, moet aan de volgende voorwaarden voldaan zijn.
Lees meer
06.07.2012 - Verlies van maatschappelijk kapitaal: de ene belanghebbende is de andere niet
Bij verlies van maatschappelijk kapitaal moet de alarmbelprocedure worden gevolgd. Wanneer het netto-actief is gedaald onder het wettelijk minimumkapitaal kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. Wie kan er allemaal belang bij hebben om de vennootschap te laten ontbinden? Het Wetboek van Vennootschappen definieert het begrip “belanghebbende” niet. Waar de wet zwijgt, spreken de rechters.
Lees meer
02.07.2012 - Voordeel in natura: waardering van tablet door RSZ en fiscus
Hebben uw werknemers een tablet van het werk die ze voor privédoeleinden mogen gebruiken? Dan zijn op dit voordeel in natura socialezekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing verschuldigd. De bepaling van de waarde van dit voordeel door de RSZ en door de fiscus is een apart verhaal.
Lees meer
29.06.2012 - Beroepskosten : welke kledijkosten zijn aftrekbaar ?
Welke beroepskosten zijn aftrekbaar en welke niet ? Dat is niet altijd even duidelijk. In dit artikel bekijken we hoe het zit met kledijkosten. Deze zijn in de regel niet aftrekbaar, maar in sommige gevallen wel.
Lees meer
26.06.2012 - Let op voor fraude bij deeltijdse arbeid
Het regeerakkoord Di Rupo I van december 2011 bevat een gedetailleerd pakket maatregelen ter bestrijding van de sociale fraude. De Programmawet (I) van 29 maart 2012 geeft hieraan gevolg en verduidelijkt de openbaarheidsvereisten of publiciteitsverplichtingen van werkgevers bij deeltijdse arbeid. Het vermoeden van voltijdse arbeid geldt voortaan als het werkrooster niet werd aangeplakt én wanneer de afwijkingen op het werkrooster niet zijn geregistreerd.
Lees meer
23.06.2012 - Levensverzekeringen fiscaal optimaliseren in 2012
Om te weten welke levensverzekeringsbedragen in 2012 kunnen worden betaald om eventueel af te trekken in de aangifte van de personenbelastingen aanslagjaar 2013 is het nuttig de bedragen van de automatische indexering voor aanslagjaar 2013 te kennen. Denk er wel aan als u in de inkomstenbelastingen één keer een aftrek doet, dat de tegenprestatie vaak een belasting op de volledige prestatie wordt. Daarom worden soms beter afzonderlijke verzekeringen afgesloten.
Lees meer
20.06.2012 - Een vakantiewoning in het buitenland
Wie droomt er soms niet van een leuk huisje in de Provence, of een landgoed in Toscane ? Het zijn mooie dromen, die soms ook uitkomen. Zorg er dan wel voor dat ze niet uitmonden in een nachtmerrie. Vooraleer u overgaat tot het aankopen van een vakantiewoning in het buitenland, moet u dus goed op de hoogte zijn van alle fiscale en juridische gevolgen.
Lees meer

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  [24]  25  26