Nieuws

21.08.2012 - Een nieuw vakantierecht dankzij Europa: de “aanvullende vakantie”
Goed nieuws voor alle beginnende en hervattende werknemers. Ook wie pas aan de slag gaat of na een lange onderbreking opnieuw begint te werken, heeft recht op vakantie en op vakantiegeld. Het nieuwe systeem van “aanvullende vakantie” is voor de eerst maal van toepassing op de vakantie die in 2012 wordt opgenomen en vult het gewone vakantiestelsel aan.
Lees meer
19.08.2012 - Nieuw in de aangifte vennootschapsbelasting
Ook de aangifte in de vennootschapsbelasting gebeurt meer en meer online, via Biztax. Wie BizTax gebruikt heeft nog tot eind september om zijn aangifte in te dienen. Zoals elk jaar werd er ook dit jaar weer heel wat aan de aangifte gesleuteld. We geven u graag wat meer uitleg bij de belangrijkste nieuwigheden.
Lees meer
16.08.2012 - Taxatie volgens tekenen en indiciën
Wanneer u een uitgavenpatroon heeft dat niet overeenkomt met de graad van gegoedheid die blijkt uit uw aangegeven inkomsten, kan u belast worden op basis van tekenen en indiciën. Hoe zit dat eigenlijk precies?
Lees meer
13.08.2012 - Betaald educatief verlof voor schooljaar 2012-2013 uitgebreid voor opleidingen tot knelpuntberoepen
Vanaf dit schooljaar hebben uw werknemers in bepaalde gevallen recht op 180 uren betaald educatief verlof voor opleidingen tot een knelpuntberoep. Ook voor opleidingen die leiden naar een eerste diploma of getuigschrift hoger secundair onderwijs mogen ze op het werk afwezig zijn met behoud van hun loon. U heeft recht op een forfaitaire terugbetaling door de overheid.
Lees meer
10.08.2012 - Crowdfunding: aanvullende of alternatieve financiering voor uw onderneming
De laatste maanden worden in België meer initiatieven rond “crowdfunding” gelanceerd. Wil u ook een crowdfunding-initiatief opzetten of geld investeren via crowdfunding? De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) heeft op haar website een mededeling over crowdfunding gepubliceerd. Promotoren van crowdfundingprojecten moeten zo wegwijs raken in de verschillende financiële wetgevingen. Consumenten worden op de mogelijke risico’s gewezen.
Lees meer
06.08.2012 - Successierechten: Nieuwe notificatieprocedure voor fiscale schulden bij overlijden
Vanaf 1 juli 2012 moeten notarissen en ontvangers van successierechten bij de opmaak van een akte of attest van erfopvolging dit aan de fiscus laten weten. De fiscus stuurt vervolgens een kennisgeving waarin staat of er nog belastingschulden openstaan op naam van de overledene. Pas nadat u de openstaande belastingschulden betaalt, zal u het geld van uw erfenis krijgen.
Lees meer
02.08.2012 - Successie- en registratierechten na de nieuwe antimisbruikbepaling
In een vorige bijdrage gingen we al dieper in op de gesplitste aankoop van blote eigendom en vruchtgebruik. We stelden daarbij de vraag welk standpunt de administratie zou innemen. In een circulaire van 19 juli heeft de administratie haar interpretatie van fiscaal misbruik in registratie- en successierechten uit de doeken gedaan.
Lees meer
31.07.2012 - Waarom kiezen voor leasing?
Grote investeringen gepland? Dat bent u zeker op de hoogte van de vele wijzen waarop u deze kan financieren: aankoop met eigen middelen, een kredietovereenkomst afsluiten met een financiële instelling, een operationele of financiële lease aangaan. Waarom zou u als ondernemer uit al die mogelijkheden voor ‘leasing’ kiezen? In de volgende paragrafen zetten we een aantal voordelen op een rijtje.
Lees meer
26.07.2012 - Kosten fiscaal advies aftrekbaar?
Zijn de kosten die u maakt voor het nakomen van uw fiscale verplichtingen aftrekbare beroepskosten ? Het antwoord is niet eenduidig.
Lees meer
23.07.2012 - Ombudsman van de Verzekeringen stelt rapport 2011 voor met tips
Eind april stelde de Ombudsman van de Verzekeringen zijn rapport voor 2011 voor. In totaal ontving de Ombudsdienst 4.096 klachten, een toename van 8% tegenover 2010. De stijging is het gevolg van de uitzonderlijke weersomstandigheden tijdens het tweede semester van 2010 en begin 2011, die talrijke schadegevallen veroorzaakte. Daarnaast werd het aantal klachten ook beïnvloed door maatregelen van de verzekeringsondernemingen om de gevolgen van de economische crisis te bestrijden.
Lees meer
20.07.2012 - Ouderschapsverlof voortaan vier maanden
Vanaf 1 juni 2012 is de duur van het ouderschapsverlof uitgebreid van drie naar vier maanden. Wil u deze bijkomende maand ouderschapsverlof opnemen, dan moet u voldoen aan de gewone voorwaarden die gelden voor ouderschapsverlof. U mag voortaan ook een aangepaste arbeidsregeling of werkrooster aanvragen voor maximum zes maanden volgend op je ouderschapsverlof. Beide nieuwigheden vloeien voort uit een Europese richtlijn van 8 maart 2012.
Lees meer
17.07.2012 - Leeftijdspiramide gaat rol spelen bij collectief ontslag
Collectief ontslag zal niet langer vooral de oudere of duurdere medewerkers treffen. Wil u overgaan tot collectief ontslag, dan moet u rekening houden met een leeftijdspiramide in uw onderneming. De ontslagen werknemers moeten evenredig worden verdeeld over drie leeftijdsgroepen.
Lees meer
15.07.2012 - Successie- en registratierechten: kan een gesplitste aankoop vruchtgebruik en blote eigendom nog?
Als u samen met uw kinderen een onroerend goed wil kopen, kan u dat bijvoorbeeld doen via een gesplitste aankoop. De fameuze nieuwe antimisbruikbepaling, die nu ook van toepassing is in de successierechten, zou echter wel eens roet in het eten kunnen gooien. We lichten toe.
Lees meer
12.07.2012 - Werken in het buitenland: de fiscale gevolgen in een notendop
Als u woont in België, maar werkt in een ander land, loopt u het risico tweemaal belastingen te moeten betalen op hetzelfde inkomen. Een eerste keer in België, omdat hier het ‘wereldwijd inkomen’ van alle Belgische rijksinwoners wordt belast. Een tweede maal in het land waar u werkt, omdat de meeste landen eveneens het inkomen belasten dat op hun grondgebied wordt verdiend, ongeacht of de genieter er woont of niet.
Lees meer
09.07.2012 - Waarom geen investeringsreserve aanleggen?
Ondernemingen kunnen sinds aanslagjaar 2004 belastingvrij een investeringsreserve aanleggen. Met deze maatregel wil de overheid de zelffinanciering van vennootschappen aanmoedigen. Na de invoering van de ‘notionele interestaftrek’ nam het succes van de investeringsreserve af. Toch blijft het voor kleine vennootschappen een interessante optie. Om er van te kunnen genieten, moet aan de volgende voorwaarden voldaan zijn.
Lees meer
06.07.2012 - Verlies van maatschappelijk kapitaal: de ene belanghebbende is de andere niet
Bij verlies van maatschappelijk kapitaal moet de alarmbelprocedure worden gevolgd. Wanneer het netto-actief is gedaald onder het wettelijk minimumkapitaal kan iedere belanghebbende de ontbinding van de vennootschap voor de rechtbank vorderen. Wie kan er allemaal belang bij hebben om de vennootschap te laten ontbinden? Het Wetboek van Vennootschappen definieert het begrip “belanghebbende” niet. Waar de wet zwijgt, spreken de rechters.
Lees meer
02.07.2012 - Voordeel in natura: waardering van tablet door RSZ en fiscus
Hebben uw werknemers een tablet van het werk die ze voor privédoeleinden mogen gebruiken? Dan zijn op dit voordeel in natura socialezekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing verschuldigd. De bepaling van de waarde van dit voordeel door de RSZ en door de fiscus is een apart verhaal.
Lees meer
29.06.2012 - Beroepskosten : welke kledijkosten zijn aftrekbaar ?
Welke beroepskosten zijn aftrekbaar en welke niet ? Dat is niet altijd even duidelijk. In dit artikel bekijken we hoe het zit met kledijkosten. Deze zijn in de regel niet aftrekbaar, maar in sommige gevallen wel.
Lees meer
26.06.2012 - Let op voor fraude bij deeltijdse arbeid
Het regeerakkoord Di Rupo I van december 2011 bevat een gedetailleerd pakket maatregelen ter bestrijding van de sociale fraude. De Programmawet (I) van 29 maart 2012 geeft hieraan gevolg en verduidelijkt de openbaarheidsvereisten of publiciteitsverplichtingen van werkgevers bij deeltijdse arbeid. Het vermoeden van voltijdse arbeid geldt voortaan als het werkrooster niet werd aangeplakt én wanneer de afwijkingen op het werkrooster niet zijn geregistreerd.
Lees meer
23.06.2012 - Levensverzekeringen fiscaal optimaliseren in 2012
Om te weten welke levensverzekeringsbedragen in 2012 kunnen worden betaald om eventueel af te trekken in de aangifte van de personenbelastingen aanslagjaar 2013 is het nuttig de bedragen van de automatische indexering voor aanslagjaar 2013 te kennen. Denk er wel aan als u in de inkomstenbelastingen één keer een aftrek doet, dat de tegenprestatie vaak een belasting op de volledige prestatie wordt. Daarom worden soms beter afzonderlijke verzekeringen afgesloten.
Lees meer
20.06.2012 - Een vakantiewoning in het buitenland
Wie droomt er soms niet van een leuk huisje in de Provence, of een landgoed in Toscane ? Het zijn mooie dromen, die soms ook uitkomen. Zorg er dan wel voor dat ze niet uitmonden in een nachtmerrie. Vooraleer u overgaat tot het aankopen van een vakantiewoning in het buitenland, moet u dus goed op de hoogte zijn van alle fiscale en juridische gevolgen.
Lees meer
18.06.2012 - Wil u meer fiscale zekerheid : vraag dan een ruling aan
Zekerheid is een waardevol goed, zeker in fiscale zaken. Niemand betaalt immers graag teveel belastingen. Als u een nieuwe verrichting plant, weet u dus graag op voorhand wat dat u ‘fiscaal’ zal kosten. Deze zekerheid kan u krijgen door een ‘ruling’ aan te vragen.
Lees meer
15.06.2012 - Meerwaarden op aandelen soms belast
Houdt u met uw vennootschap aandelen aan ? Denkt u eraan ze te verkopen ? Wees dan oplettend. Voortaan zijn de meerwaarden die uw vennootschap hierop realiseert niet meer automatisch van belasting vrijgesteld. In bepaalde gevallen wordt u een bijzonder tarief van 25% opgelegd.
Lees meer
12.06.2012 - Anciënniteitspremies: een beloning voor uw trouw personeel
Via het toekennen van een anciënniteitspremie kan u werknemers die al lang bij u in dienst zijn belonen. Dit kan op een gunstige manier, zowel fiscaal als sociaalrechtelijk. U moet daarvoor wel enkele voorwaarden respecteren. Een kort overzicht.
Lees meer
09.06.2012 - Regelgeving Centrale voor kredieten aan ondernemingen aangepast
Via de Centrale voor kredieten aan particulieren (CKP) en de Centrale voor kredieten aan ondernemingen (CKO) kunnen banken de risico's evalueren die zij lopen bij het toekennen van kredieten. Om de gevolgen van de economische en financiële crisis beter op te vangen, wordt de huidige meldingsdrempel voor kredieten van ondernemingen van 25.000 euro afgeschaft. Hierdoor verdubbelt het aantal geregistreerde ondernemingen.
Lees meer
05.06.2012 - Vereffeningsprocedure gewijzigd: ontbinding en vereffening vennootschap in één akte mogelijk
De procedure voor de vereffening van vennootschappen is vanaf 17 mei 2012 vereenvoudigd. Onder bepaalde voorwaarden kunnen vennootschappen dan in één akte worden ontbonden en vereffend. De nieuwe vereffeningsprocedure verlicht de werklast van de rechtbanken van koophandel.
Lees meer
01.06.2012 - Eco-Innovation Programma: Oproep voor 2012 sluit op 6 september
Voor de vijfde keer op rij geeft de Europese Commissie in het kader van het Eco-Innovation programma subsidies voor het vergroenen van het bedrijfsleven. Alle ondernemingen kunnen een project indienen om hun milieuoplossing op de markt te brengen maar de oproep richt zich vooral tot kmo’s. U kan 50% van uw projectkosten met de Eco-Innovation subsidie financieren. Deadline voor het indienen van uw project is 6 september 2012.
Lees meer
29.05.2012 - Gespreide taxatie: waarin en hoe herbeleggen
Meerwaarden die u verwezenlijkt op de activa die u beroepsmatig gebruikt, komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor gespreide taxatie. Dit wil zeggen dat u niet onmiddellijk op de volledige som belasting moet betalen, maar dat u in de tijd gespreid belast wordt. We leggen u kort uit hoe dit precies werkt.
Lees meer
25.05.2012 - Beloon uzelf met een tantième
Als zaakvoerder of bestuurder kan u zichzelf op verschillende manieren belonen : via een gewone bezoldiging, het toekennen van voordelen van alle aard en natuurlijk ook via het uitkeren van dividenden. Ook het toekennen van een tantième behoort tot de mogelijkheden. We lichten voor u kort de voordelen van deze laatste optie toe.
Lees meer
22.05.2012 - Vennootschapsbijdrage stijgt voor grote ondernemingen
Elke vennootschap moet binnen de drie maanden na de neerlegging van haar oprichtingsakte aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds. Jaarlijks moet ze aan dit fonds een vennootschapsbijdrage betalen. Voor het eerst in jaren stijgt die bijdrage voor grote ondernemingen. Voor 2012 betalen ze 868 euro. Kleine ondernemingen betalen sinds 2005 347,50 euro.
Lees meer

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  [26]  27  28