Nieuws

17.03.2012 - De organisatie van de algemene vergadering anno 2012
Dit jaar ondergaat de organisatie van uw algemene vergadering een opknapbeurt. Op 1 januari 2012 is een nieuwe wet in werking getreden die de regels voor de bijeenroeping van en de deelname aan de algemene vergadering wijzigen. We overlopen kort drie aandachtspunten voor niet-genoteerde vennootschappen.
Lees meer
14.03.2012 - Europa past regels voor jaarrekeningen van micro-entiteiten aan
Na het Europees Parlement heeft nu ook de Raad van de Europese Unie het voorstel van richtlijn betreffende de jaarrekening van micro-entiteiten goedgekeurd. Lidstaten krijgen de mogelijkheid om micro-entiteiten of kleine bedrijven met minder dan 10 werknemers vrij te stellen van de publicatieverplichting van hun jaarrekening. België moet nu kiezen: worden de Belgische micro-entiteiten vrijgesteld van de publicatieverplichting van de jaarrekening?
Lees meer
12.03.2012 - Het schenken van een familiale vennootschap: wanneer voldoe ik aan de partcipatievoorwaarde?
Sinds begin 2012 is in Vlaanderen de regeling inzake de schenking en vererving van familiale ondernemingen en familiale vennootschappen aanzienlijk gewijzigd. De schenking is vrijgesteld en de overgang na overlijden kan aan een gunstig tarief (3% of 7%). Om hiervan te kunnen genieten, moeten een aantal voorwaarden vervuld worden: zo moet u onder andere een voldoende grote deelneming in de betrokken vennootschap hebben. Aan de hand van enkele voorbeelden nemen we deze ‘participatievoorwaarde’ onder de loep.
Lees meer
09.03.2012 - Wat kost uw ‘gratis’ ter beschikking gestelde woning u ?
Krijgt u als bedrijfsleider (of werknemer) van uw vennootschap een gratis woning ter beschikking ? Zo ja, dan weet u dat dit als belastbaar voordeel van alle aard beschouwd wordt. Sinds 1 januari 2012 is de formule om de waarde van het voordeel te ramen gewijzigd. Wonen op kosten van uw vennootschap werd daardoor heel wat duurder. Ook de forfaits voor gratis verwarming en elektriciteit werden aangepast.
Lees meer
06.03.2012 - Hoe kan ik de verliezen van mijn vennootschap ten laste nemen?
Als bedrijfsleider kan u de verliezen van uw vennootschap ten laste nemen. Meer zelfs, zo’n tenlasteneming vormt voor u een aftrekbare beroepskost (artikel 53, 15° WIB92). Let wel: het gaat om een uitzonderingsregime, waar dan ook verschillende voorwaarden aan verbonden zijn. De voorwaarden die u moet naleven om van dit regime te kunnen genieten, zullen we hieronder kort toelichten.
Lees meer
03.03.2012 - Gebruik groene waarborgen voor uw energiebesparende investeringen
Ondernemingen die lenen voor de financiering van energiebesparende investeringen, kunnen voortaan rekenen op een groene waarborg van de Vlaamse overheid. Die waarborgregeling loopt via de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV). PMV werkt met een limitatieve lijst van toegelaten energiebesparende technologieën. Als ondernemer moet u een gratis attest aanvragen dat uw geplande investering voorkomt op deze lijst.
Lees meer
01.03.2012 - Geïndexeerde grensbedragen in de personenbelasting voor 2012
De nieuwe grensbedragen voor aanslagjaar 2013 (inkomstenjaar 2012) werden door de Federale Overheidsdienst Financiën bekendgemaakt. Wij geven hieronder een overzicht van de belangrijkste cijfers.
Lees meer
28.02.2012 - Investeringsaftrek 2012
Via de investeringsaftrek kan een belastingplichtige een gedeelte van de uitgaven die hij heeft besteed aan nieuwe investeringen in mindering brengen van zijn belastbare inkomsten. De verschillende percentages worden regelmatig aangepast. Hieronder geven we een overzicht van de percentages voor investeringen gedaan tijdens het komende jaar (inkomsten 2012, aanslagjaar 2013).
Lees meer
25.02.2012 - Geef eens een sociaal voordeel aan uw personeel
Er bestaan tal van wijzen waarop u uw personeelsleden fiscaal gunstig kan belonen. Heeft u er bijvoorbeeld al eens aan gedacht om hen sociale voordelen toe te kennen ?
Lees meer
22.02.2012 - Kent u de nieuwe regels inzake verslaggeving bij fusies en splitsingen?
Ondernemingen met fusie- of splitsingsplannen die hun voorstel neerleggen op de griffie van de rechtbank van koophandel na 28 januari 2012, moeten rekening houden met nieuwe regels. Die regels hebben vooral betrekking op informatie- en verslaggevingsverplichtingen. Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.
Lees meer
20.02.2012 - Opletten met cashbetalingen
Het aanpakken van de fiscale en sociale fraude is voor de regering Di Rupo één van de belangrijkste programmapunten. In deze strijd komen nu ook de cashtransacties in het vizier. Betalingen met cash geld vormen immers de motor van de zwarte economie.
Lees meer
18.02.2012 - Belastingvrije provisie voor vakantiegeld: percentages voor 2012
Voorzieningen voor vakantiegeld mogen binnen bepaalde grenzen worden beschouwd als beroepskosten. Die voorzieningen zijn dan fiscaal aftrekbaar. De fiscus bepaalt jaarlijks de percentages in een circulaire. Al twaalf jaar op rij gelden dezelfde percentages.
Lees meer
14.02.2012 - Wettelijke intrestvoet in burgerlijke en handelszaken stijgt
Elk jaar deelt de Federale Overheidsdienst Financiën in de loop van de maand januari de wettelijke intrestvoet mee. Die wettelijke intrestvoet wordt gebruikt in burgerlijke en handelszaken. Hij stijgt van 3,75% in 2011 naar 4,25% in 2012.
Lees meer
10.02.2012 - Regels tijdskrediet minder soepel
Het Regeerakkoord Di Rupo I sleutelt ook aan het tijdskrediet om belangrijke besparingen rond te krijgen. De voorwaarden voor het verkrijgen van een uitkering van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening wijzigen en worden verder beperkt in de tijd. Bovendien wordt voortaan een onderscheid gemaakt tussen een gemotiveerd tijdskrediet en een niet-gemotiveerd tijdskrediet.
Lees meer
06.02.2012 - Van “Brugpensioen” naar “werkloosheid met bedrijfstoeslag”
Sinds 1 januari 2012 spreken we niet langer over brugpensioen maar over het "stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag". We korten deze benaming af als "SWT". SWT zal pas mogelijk zijn vanaf 60 jaar en na een loopbaan van 40 jaar. Nieuwe cao’s moeten vanaf begin dit jaar met deze regeling rekening houden. Bestaande cao's en hernieuwde cao’s krijgen uitstel tot 1 januari 2015.
Lees meer
01.02.2012 - Wordt vervolgd: voordelen alle aard voor bedrijfswagens verder toegelicht
De nieuwe berekening van het voordeel van alle aard van bedrijfswagens heeft al heel wat stof doen opwaaien. Ondertussen werd er aan de nieuwe regeling alweer gesleuteld. Daarnaast heeft de FOD Financiën antwoorden gepubliceerd op een reeks veel gestelde vragen. De aangepaste regeling wordt daarom ook opnieuw toegelicht, met het oog op de laatste wijzigingen.
Lees meer
31.01.2012 - Groene investeringen worden minder interessant
Tot voor kort bestonden er in de personenbelasting vele verminderingen voor energiebesparende uitgaven in privéwoningen. De regering heeft er, op zoek naar extra inkomsten, flink de schaar in gezet. Een kort overzicht van wat nog wel kan en wat niet meer.
Lees meer
25.01.2012 - Hogere tarieven in de roerende voorheffing: hoe zit het precies?
De nieuwe regering heeft aan het systeem van de roerende voorheffing heel wat wijzigingen aangebracht. De tarieven werden verhoogd en er werd een bijkomende heffing van 4 % ingevoerd. We zetten de nieuwe regeling aan de hand van enkele concrete voorbeelden uiteen.
Lees meer
21.01.2012 - Aangifte roerende voorheffing kan vanaf 2012 elektronisch
De fiscus zet steeds meer in op modernisering en vereenvoudiging. Al enkele jaren kunnen belastingplichtigen hun aangifte indienen via ‘tax-on-web’. Verdergaand op deze trend kan sinds 1 januari 2012 ook de aangifte in de roerende voorheffing elektronisch worden ingediend. De FOD Financiën heeft hiervoor een nieuw instrument ontwikkeld: ‘Rv-on-Web’.
Lees meer
18.01.2012 - Thuis- en telewerk: Bent u klaar voor “Het Nieuwe Werken”?
Is uw organisatie klaar voor “Het Nieuwe Werken“? Flexibel omgaan met arbeidstijd en werkomgeving is nu eenmaal de toekomst. De aard van het werk bepaalt of “Het Nieuwe Werken“ wel of niet kan in uw bedrijf.
Lees meer
15.01.2012 - Nieuwe modellen voor neerlegging jaarrekening en sociale balans
Op de website van de Balanscentrale van de Nationale Bank vindt u nieuwe modellen voor de neerlegging van de jaarrekening van ondernemingen. Ook de sociale balans is aangepast. Jaarrekeningen die u vanaf 26 maart 2012 via het internet neerlegt, moeten aan de nieuwe vereisten voldoen. Ondernemingen die de nieuwste modellen al eerder willen gebruiken, kunnen dit doen met een pdf-bestand.
Lees meer
12.01.2012 - Betaald educatief verlof voor schooljaar 2011-2012
Het schooljaar 2011-2012 is al een paar maanden bezig. Kent u de wijzigingen binnen het stelsel van het betaald educatief verlof? Het loonplafond en het forfait voor de terugbetaling aan de werkgever zijn aangepast. Vorig schooljaar bleven die bedragen ongewijzigd. De nieuwe bedragen zijn officieel sinds 29 november 2011.
Lees meer
09.01.2012 - Wordt de aankoop van een onroerend goed duurder door de btw-plicht van notarissen?
Een van de vele maatregelen genomen door de nieuwe regering Di Rupo I is het invoeren van een btw-plicht voor notarissen. Ook voor u brengt dit mogelijke gevolgen met zich mee. We lichten ze kort toe.
Lees meer
08.01.2012 - Hoeveel betaalt u voor het bekendmaken van vennootschapsakten in 2012?
De kosten voor de bekendmaking van de akten van uw vennootschap of uw vereniging in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad zijn gekoppeld aan de index. Vanaf 1 januari 2012 betaalt u weer een beetje meer vergeleken met vorig jaar.
Lees meer
04.01.2012 - Tarieven voor 2012 voor neerlegging van de jaarrekening
Vanaf 1 januari 2012 betalen vennootschappen meer voor de openbaarmaking van hun jaarrekening. De Nationale Bank heeft de nieuwe openbaarmakingskosten gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 2 december 2011. Deze kosten worden elk jaar geïndexeerd.
Lees meer
01.01.2012 - Bereken zelf hoeveel uw bedrijfswagen u gaat kosten
Eén van de meest in het oog springende fiscale maatregelen van de regering Di Rupo I is ongetwijfeld het nieuwe regime inzake bedrijfswagens. Er werd al heel wat over geschreven. We lichten hier kort voor u de nieuwe formule toe, zodat u zelf kan berekenen wat uw bedrijfswagen u vanaf nu gaat kosten.
Lees meer
24.11.2010 - Fiscale- en RSZ-vrijstelling geschenken
Fiscaal geldt geen enkel onderscheid naar gelang van de bestemming of de benaming van de cheques, noch naar gelang van het feest of de gelegenheid waarvoor ze zijn toegekend dus ruimer dan Sinterklaas, Kerstmis, Nieuwjaar.
Lees meer

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  [26]